سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسن میرسالاری –

چکیده:

معرفی و مقا یسه دو نرم افزارِ محاسبه گر ماهM.C و زمانهای دقیقA.T موضوع مورد بحث ا ین مقاله است . در ابتدا باید خاطر نشان کرد که هر یک از ا ین دو نرم افزار در حیطة خاصی تدوین شده اند . به طور مثال M.C بـه موضـوع مـاه ، زمان های آن و بررسی های ر ؤیت پذ یری هلال بیشتر پرداخته است در حالی که A.T همان طور که از نام آن پیداست بـه زمان سنجی پدیده های مرتبط با ماه، خورشید و نیز اوقات شرعی و قبله پرداخته است . بنابراین با توجه به نکته فوق به طور اجمال به معرّ فی و ذکر قابلیت های هر کدام از ا ین دو نـرم افـزار پرداختـه و سـپس برتری های هر یک هم بر د یگری ذکر می گردد . در پا یان نیز جهت استفاده هر چه بیشتر عموم کاربران گرامی، ترجمه متن دو نرم راهنمای هرِ افزار مذکور، آورده می شود .