سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا علیرضا – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید عطایی پور – استادیار دانشکدة مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدا… صدری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

معدن چغارت یکی از معادن بزرگ سن گ آهن کشور م یباشد که به دلیل فرسودگی ناوگان حمل در این معدن طبق برنامه ریزی سال ۸۳ ، بارگیری و حمل ۶۸ درصد از تولید معدن به بخش خصوصی واگذار شده است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک شبیه سازی و بهره گیری از نرم افزار ARENA عملکرد سیستم حمل و نقل معدن چغارت مورد مطالعه قرار گرفته است . نرم افزار ARENAنرم افزار شبیه سازی تو انمندی است که شی ءگرا بوده و مدلسازی در آن به صورت فرآیندگرا انجام م ی شود. در این تحقیق پس از مدلسازی سیستم موجود در معدن و تعیین عملکرد سیستم، با توسعه مدل پتانسیل افزایش تولید با ماشین آلات بارگیری فعال موجود در معدن و هزینه های واحد تولید مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با تغییر پارامترهای مدل و منطبق کردن آن ب ا وضعیتهای مختلف پیشنهادی جدید برای معد ن از قبیل: جایگزینی کامیونهای با ظرفیت مختلف و ب هکارگیری ترکیبهای مختلف شاول – کامیون با فرض گسترش فعالیتهای معدنی به افق های پایینتر ، تعداد بهینه کامیون در هر مورد تعیین شد . همچنین با ب ه کارگیری مکانیزمی به منظور گسی ل کامیونها به روش دیسپچینگ در مدلهای فوق، تاثیر کاربرد روش بهینه گسیل کامیون بر تولید و هزینه های تولید بررسی شد.