سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر نیشابوری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کامله آقاجانلو – کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

پلها از ساز ههای مهم در مسیر رودخانه ها هستند که موارد استفاده و کاربرد بسیاری دارند. اما، هر ساله بسیاری از این پلها دراثر سیلابهایی که در رودخان هها رخ می دهند و در زمانی که نیاز به آنها بیشتر احساس می شود، تخریب می شوند. در نتیجه،پرداختن به مباحثی که تخمین درستی از پارامترهای آبشستگی آنها بدهد، ضروری بنظر می رسد. در این مقاله، با استفاده ازبه این مورد پرداخته شده است و سایت پل کالیفرنیای ۱۵ که در سیل ۱۱ مارس ۱۹۹۵ آبشستگی BRI-STARS نرم افزار ۸ فوت تخمین زده شد که مطابقت خوبی با / قابل توجهی در آن رخ داد، بررسی شد. عمق آبشستگی توسط مدل ۷۸داد ههای انداز هگیری شده در محل داشت. همچنین، روند آبشستگی در طول زمان شبی هسازی شد و مشخص شد که در ۸ساعت اول دوره سیلاب، ماکزیمم عمق آبشستگی رخ داده و بعد از آن نرخ آبشستگی کند م یشود. معادلات مختلف حمل رسوب موجود با یکدیگر مقایسه شده اند و از بین روابط مختلف، رابطه مولیناس و وو ۱ بهترین جواب را داد.