سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد حاذقی – رزیدنت طب اورژانس – بیمارستان رسول اکرم (ص)تهران
حسین شاکر – هیات علمی طب اورژانس – بیمارستان رسول اکرم (ص) – تهران
محسن عباسی – هیات علمی طب اورژانس – بیمارستان رسول اکرم (ص) – تهران
علی حاذقی – رزیدنت اطفال – بیمارستان امام علی – زاهدان

چکیده:

سردردیکی از شایع ترین مراجعه به اورژانس می باشد و در مقالات مختلف حداقل ۳% موارد مراجعه به اورژانس را تشکیل می دهد . از این افراد ۵% دارای علل زمینه ای مهم هستند و مابقی شامل سردردهای خوش خیم می باشد . لذا تجویز دارویی که بتواند به وجود کاهش درد و رضایت این بیماران باشد ضروری است. در حال حاضر با توجه به وجود تعداد کمی داروی تزریقی تسکین دهنده و در دسترس و نیز عوارض دوزهای زیاد از یک دارو ، در این مطالعه که بر روش کارآزمایی بالینی و دوسویه کور صورت گرفته سعی شده تا با کاربد ترکیبی از داروهای موجود با دوز کم شامل مرفین و پرومتازین و مقایسه آن با تجویز مرفین به تنهایی در این زیمنه تحقیق بیشتری انجام دهیم.
بدین ترتیب تعدادی بیمار مبتلا به سردرد متوسط تا شدید (PSS or pain scale score>or=5)انتخاب و گروهی که دارای معیارهای حذف (سردرهای خطرناک) بودند از آنها کسر شدند و نهایتا ۱۰۵بیمار شامل ۶۳ نفر زن (۶۰%) و ۴۲ نفر مرد (۴۰%) وارد مطالعه شدند. سپس بیماران بطور تصادفی به دو گروه ۱ (۵۰ نفر) و ۲ (۵۵ نفر ) تقسیم شدند که گروه ۱ یا کنترل داروی مرفین ۱ میلیگرم و گوره ۲ داروی مرفین ۵ میلیگرم + پرومتازین ۲۵۸ میلیگرم هر دو به صورت داخل عضلاتی و در یک تزریق در ناحیه گلوتئال دریافت کردند. پس از یکساعت مجددا PSS بیماران اندازه گیری شد. با استفاده از روشهای آماری تغییرات میانگین PSSقبل و بعد از دریافت دارو در دو گروه مقایسه شد که تغییرات میانگین PSS بصورت ۲،۱۴ +-۴،۲۰۰۰ در گروه ۱ و در مقایسه با ۱،۲۶ +- ۵،۶۵۴۵ در گروه ۲ و P=0.00بنابراین می توان نتیجه گرفت که گروهی که مخلوط مرفین و پرومتازین را با دوز کمتری دریافت نموده ، پاسخ به درمان بهتری از نظر آماری پس از یکساعت داشته اند.(P value<0.05).