سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

رقابت جهانی منجر به ایجاد مسیری شده است که درآن کالاها تولید می شوند و در سراسر جهان پخش می شوند . به همین منظور برای دستیابی به مزایای رقابتی زنجیره تامین بوجود آمده است . که برای ایج اد و مدیریت چنین زنجیره هایی فعالیت هایی نظیر تامین و تدارک – پردازش و توزیع محصول می بایست انجام شود. یک زنجیره تامین شبیه به شبکه ای از کارخانه ها و فروشندگان و منابع اولیه می باش د.چنین شبکه ای نیاز به مدیریت دقیق زمان جهت تحویل کالا و کیفیت و نیز هزینه دارد. برای این منظور می بایست اعضای شبکه از نظراشتراک و تبادل اطلاعات به هم متصل باشند Data sharing.در مدیریت زنجیره تامین به معنای اشتراک اطلاعات هر یک از اعضای زنجیره می باشد . این اطلاعات متشکل است از اطلاعات لازم در خصوص ایجاد هماهنگی های لازم بین عناصر زنجیره می باش د.بویژه همچنانکه اشاره شد اشتراک سطوح موجودی و تقاضایی که هر فروشنده با آن روبرو می شود می باش د.هدف از این تحقیق بررسی اشتراک اطلاعات از جنبه های مختلف آن در یک زنجیره تامین می باشد. این جنبه ها عبارت است از ارائه مدلهای مختلف اشتراک اطلاع ات و همچنین روابط ریاضی حاکم بر این مدلها می باشد که در بخش اول ارائه شد و در آن دو مدل اشتراک اطلاعات ارائه شده است . مدل اول بررسی جریان اطلاعات در زنجیره تامین ظرفیت دار با هزینه های ثابت سفارشدهی متشکل از فروشنده و تامین کننده که منجر به
کاهش موجودی فی زیکی و افز ایش سود کل ز نجیره می شود و مدل دوم اشتر اک اطلاعات در حالت رقابت هم سطحی می باش د.در این مدل با اشتراک اطلاعات یک فروشنده در خصوص تقاضایی که با آن روبروست ممکن است منجر به تغییر استراتژیهای سایر فروشندگان شود و در نتیجه سود خود را کاهش دهد اما نشان داده می شود سود کل زنجیره افزایش خواهد یاف ت.سپس در بخش دوم به بررسی زیرساخت مورد نیاز جهت ایجاد اشتراک اطلاعات پرداخته است . این زیرساخت استفاده از تکنولوژی اطلاعات است .در این راستا به تشریح مبادله الکترونیکی داده ها( EDI)پرداخته شده اس ت.سپس به بررسی ت اثیر استفاده از EDI در بهبود زنجیره پرداخته شده است .در اینجهت تاثیر ( EDI ) بر روی نقطه سفارش(POS) و بهبود فرآیند تجاری ( BPI) مورد بررسی قر ار گرفته است .در بخش سوم تکنیک تحلیل سیستم جهت تحلیل سیستم زنجیره تامین ارائه شده است که در آن در خصوص نرافزار مورد استفاده در تحلیل سیستم و نیز تکنیک تحلیل سیستم توضیحاتی ارائه شده است.و در نهایت در بخش چهارم به بررسی و مقایسه نرم افزارهای زنجیره تامین نظیرERP و SCP پرداخته شده است