سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبداله آقایی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزانه کدخدازاده – کارشناس ارشد از دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

بشر از دیرباز در پی یافتن روشهایی جهت تسهیل زندگی خود بوده و این میل به کمال جویی در ضمیر او نهـاده شـده است . از اینرو به طور مداوم در جستجوی کشف مرزهای تازه ای از علوم بوده و سعی در ارتقاء کیفیت ساخته های خویش می نماید . بنابراین ارتباط مابین دانش و کیفیت از گذشته بر بشر روشن بوده است . در این تحقیق سعی بـه ایجـاد مـدل مـدیریت کیفیت مدیریت دانش شده و از مدل مدیریت کیفیت اروپایی , EFQM به عنوان مبنا استفاده شده است . با استفاده ا ز این مدل پیشنهادی , اجرای مدیریت دانش در سازمان همراستا با استراتژی های کیفیتی سـازمان بـوده و می توان که کیفیت اجرای مدیریت دانش در سازمان را مورد بررسی و ارزیابی و خود ارزیابی قرارداد . مدل مذکور بـر پایـه هفت مفهوم شکل یافته است و متشکل از ٩ معیار و ٣٠ زیر م عیار می باشد . همچنین به جهت اطمینان از پوشش یافتن کلیه ابعـاد مدیریت دانش توسط این مدل , پوشش یافتن ابعـاد مـدیریت دانـش ارائـه شـده توسـط بکمـن ) ), Beckman در هریـک از
معیارهای تدوین شده مورد بررسی قرارگرفته است .