سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
Maryam Zarkesh – Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Kamran Guity – Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Farhad Hosseinpanah – Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Nima Hosseinzadeh – Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده:

مقدمه: مطالعات ژنتیکی بر روی سندرم متابولیک به علت خصوصیات پیچیده و بروز احتمالی صفات آرترواسکلروزیس، یک چالش بزرگ به حساب می آیند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این مطالعه بررسی تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و خطر ابتلای این سندرم در میان خواهران و برادران در جمعیت تهرانی می باشد.مواد و روش ها: در مطالعهی مقطعی حاضر، شاخصهای تنسنجی، بیوشیمیایی و فشار خون ۵۶۶ خانواده از افراد شرکت کننده درمطالعه قند و لیپید تهران اندازه گیری شد. دادهها با استفاده از نرم افزارSPSSنسخه ۱۵ وS.A.G.Eنسخه ۶ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.نتایج: بالاترین و کمترین شیوع سندرم متابولیک در مادران و دختران به ترتیب۷۸/۴و۱۲/۹درصدبود. عوامل خطر از جمله کلسترول تامTCلیپوپروتئین با دانسیته پایینLDL-Cفشار خون سیستولی(SBP)تری گلیسیرید(TG)و قند خون ناشتا(FBS)درمادربزرگها بیشترین میزان را نشان داد. پس از آنالیز فاکتورها، چهار عامل خطر از جملهLDL-C و TCاندازه دور کمر و شاخص توده بدنی (چاقی)، فشار خون سیستولی و دیاستولی و در نهایت لیپوپروتئین با دانسیته بالاFBS و TG ،(HDL-C)مشخص گردید که۷۷/۷درصداز واریانس جمعیت را شامل میشدند. نسبت خطر ابتلا به سندرم متابولیک در بین خواهران و برادران۵/۶۱بودضریب اطمینان ۹۵درصد:۹/۹۷-۳/۱۵ شانس ابتلای تعدیل شده برای سن و جنسیت نسبت به فرد مبتلا در خانواده۱/۳۳بود ضریب اطمینان ۹۵درصد ۱/۶۷-۱/۰۶ که از بین چهار فاکتور به دست آمده عامل چاقی از خطر بالاتری ۷/۵۰برخوردار بودفاصله اطمینان ۹۵درصد:۹/۵۲-۵/۱۹نتیجهگیری: در این مطالعه ارتباط خانوادگی سندرم متابولیک و نسبت خطر ابتلا آن در میان جمعیت تهرانی مشاهده شد. یافتهها نشاندهندهی خطر بالای عوامل چاقی مانند اندازه دور کمر و نمایه تودهی بدنی در ارتباط با سندرم متابولیک بود. همچنین، خطر ابتلا به این سندرم در خواهروبرادرهای فرد مبتلا نسبت به فرد سالم، ۵ برابر بود.