سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا وفادار – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبدالله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله متدولوژی جدیدی با عنوان Ex-MaSE برای تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی بر عامل بر اساس توسعه ای بر متدولوژیMaSEارائه شده است . کمبودهای موجود در متدولوژی MaSE ، با استفاده از روشهای ،« ارزیابی تجربی » ،« ارزیابی محتوایی » و «ارزیابی مقایسه ای « ، شناسایی و برای رفع این کمبودها، مراحل و مدلهای جدیدی در متدولوژی Ex-MaSE درنظر گرفته شده است . در مرحله مدل سازی محیط با استفاده از مدلهای ارائه شده، محیطی که نقشهای سیستم در آن قرار دارند شناسایی می شود . در مرحله مدل سازی دانش، دانش مورد نیاز عامل برای برخورد با عوامل پیچیدگی سیستم تحلیل می شود . در مرحله » ساخت کلاس عامل – شی « با استفاده از مدل » عامل – شی « ، موجودیتهای سیستم به صورت » کلاس عامل « یا » کلاس شی « طراحی میشوند . بر اساس ارزیابی های ارائه شده در این مقاله، متدولوژی Ex-MaSE در مقایسه با متدولوژی پایه آن MaSE از جهت معیارهای » قابلیت دسترسی « ، » قابلیتبیان ویژگیهای مختلف سیستم « ، » مدیریت پیچیدگی « ، » پیوستگی مراحل « ، » قابلیت نگهداری « و » قابلیت استفاده مجدد « ارتقا یافته است