سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس رسول زادگان – آزمایشگاه سیستم های هوشمند
احمد عبداله زاده – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا، سیستمی است که امکان تعریف مجموعه ای از رویداد ها و واکنش های متناظر آن ها را میسر می سازد تا در صورت وقوع رویداد خاصی، بتواند بطور خودکار، واکنش مقتضی را انجام دهد. رفتار واکنشی سیستم پایگاه داده پویا به وسیله مجموعه ای از قواعد پویا سازماندهی می شود. روش زمانبندی قواعد، تاثیر بسزایی در کارایی سیستم پایگاه داده پویا دارد. تاکنون روش های متعددی برای زمان بندی قواعد درسیستم های پایگاه داده پویا ارایه شده است. پیش از این روشی برای زمان بندی قواعد بر مبنای الگوریتم SJF ارائه کرده ایم و آن را با روش های زمان بندی موجود مقایسه نموده ایم. در اینمقاله، با هدف بهبود روش ارائه شده پیشین روش زمان بندی جدیدی معرفی می نماییم. اینروش بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعدی که در دل یک قاعده (قاعده پدر) به صورتپویا تولید می شود (قواعد فرزند) ، طراحی و پیاده سازی شده است. در ادامه روش هایی را که تاکنون بر مبنای الگوریتم SJF ارائه شده اند، بر اساس پنج پارامتر ارزیابی، مقایسه می نماییم. پارامترهای ارزیابی مورد استفاده عبارتند از : میانگین زمان پاسخگویی ، انحراف معیار زمان پاسخگویی ، توان عملیاتی ، میزان سربار محاسباتیو بهره پردازشگر . آزمایشات انجام شده نشان می دهد که تکنیک جدید ارائ شده برای زمان بندی قواعد در مجموع از سایر روش های مورد ارزیابی، کاراتر است.