سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران
علی محقر – استادیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

چارچوب تدوین استراتژی پیشنهاد شده در این مقاله،ترکیبی از رویکرد غربالسازی فازی،کارت امتیازی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و روش گسترش عملکرد کیفیت می باشد و از نیروهای رقابتی پورتر به عنوان ملاک و معیاری برای انتخاب استراتژیها استفاده می کند . اصطلاح ۱ FBSQ که در این مقاله از آن استفاده شده است؛اول حروف کلمات چهار رویکرد مجزای فوق الذکر می باشد که ادغام آنها یک چارچوب منحصربفرد برای تدوین استراتژی به وجود آورده است . دو مرحله اصلی تکوین و توسعه در متدولوژی چارچوب پیشنهاد شده وجود دارد . نخستین قسمت، ترکیب تجزیه و تحلیل SWOTبا کارت امتیازی متوازن می باشد . با اجرای تحلیلSWOTبرای تدوین یکسری استراتژیها با ویژگیهای کارت امتیازیمتوازن، نخستین گام در تحقق واقعی کارت امتیازی متوازن برداشته می شود . دومین قسمت، استفاده از روش گسترش عملکرد QFD را در « چه چیزها / معیارها » کیفیت با رویکرد غربالسازی فازی می باشد که در آن نیروهای رقابتی پورتر در صنعت، نقش بازی می کنند و استراتژیهای حاصل از ماتریس SWOT ، نقش » چگونه ها / گزینه ها « را در ماتریس QFD دارند که در تقابل با نیروهای رقابتی در صنعت و با رویکرد غربالسازی فازی که یکی از فنون تصمیم گیری چندشاخصه گروهی است؛انتخاب و نهایی می گردند . در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد چارچوب تدوین استراتژی پیشنهاد شده در شرکت قند ABC ، مفاهیم ذکرشده را بطور عمیق تری مورد توجه قرار می دهیم .