سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده ابراهیمی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران، ساری
حسن گلمایی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران ، ساری

چکیده:

برای محافظت منطقه ی سیلاب دشت و محدوده ی اطراف آن در مقابل سـیلاب ا ز سـازه ای بـه شـکل خـاکریز استفاده می ش ود که معمولا به صورت موازی با مسیر رودخانه قرار می گیرد . در ایـن مقالـه رودخانـه ی نکـا در استان مازندران با توجه به سیل گیر بودن آن مورد مطالعه قرار گرفت . طراحی خاکریز در بازه هایی از رودخانـه که قابلیت عبور جریان سیل را نداشتند ، انجام گردید . مدل حمل رسوب FLUVIAL12 برای رودخانـه ی نکـا کالیبره شد و سپس پارامترهایی نظیر رسوب دهی رودخانه، تغییرات در پروفیل بستر و رقوم سطح آب ، و تغییر در شکل مقاطع عرضی در شرایط موجود و پروژه ی پیشنهادی بدست آمد . با توجه به وجود مصالح رس، شـن و ماسهی رودخانه ای در محل ، احداث خاکر یز هزینهی کمتری خواهد داشت . بعد از ساخت خاکریز نتیجـه گرفتـه شد که پروژه ی پیشنهادی رقوم سطح آب در بالادست خاکریز را برای سیلی با دوره ی بازگشت ۲۰۰ سـال بـه مقدار جزیی افزایش می دهد . همچنین نتیجه گرفته شد ، رسوب دهی رودخانه ی نکـا بعـد از سـاخت خـاکریز کاهش می یا بد که به علت رسوب گذاری در مرز آبراهـه در بالادسـت خـاکریز اسـت . مقـدار رسـوب دهـی از ۱۵۲۰۰۰ تن به ۱۳۶۰۰۰ تن برای سیلی با دورهی بازگشت ۲۰۰ سال کاهش می یابد .