سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اله واهب – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، به بررس ی تاثیر تکرار محرک تصو یری چهرهانسان در م ی زان پاسخBOLD در تصاو یر fMRI خواه یم پرداخت .پژوهش ه ای قب لی که در ا ین زمینه صورت گرفته اند، معمولاً توسط متخصصین تصاویر پزشک ی و به صورت غ یر خودکار انجام شده اند. ما در روش ی خودکار برا ی پردازش و تح ل ی ل ، VBM این مقاله با استفاده از ٣٥٦ تصویرfMRI یک داوطلب که در حین پاسخ به محرکهایتصویری چهره انسان تصو یر بردار ی شده است، ارائه م ی کن یم. نتایج این مقاله، نشان دهنده کاهش میزان پاسخBOLD بر اثر تکرار محرک تصویری، در نواح ی مربوط به تشخ یص چهره انسان م ی باشند که با یافته های پزشکی موجود در این زمنیه نیز سازگاری دارند.