سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدبهزاد طلایی طبا – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از کامپوزیتهای FRPدر بهبود خواص اجزاء سازه ای مانند تیر و ستون در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. داشتن یک مدل مناسب از اجزاء ساز های تقویت شده با ورقه هایFRP برایبررسی اثرات آن در زمین ههای مختلف امری غیر قابل اجتناب است. تا کنون مدل سازیهای کامپیوتری با برنام ههای غیرخطی برای بسیاری از اجزاء بتن آرمه انجام گرفته است. درتحقیق حاضر سعی بر ارائة یک مدل کامپیوتری برای آنالیزاتصالات بتن آرمة تقویت شده با ورقه هایFRP بوده است. برای این منظور نمون های از یک اتصال بت نآرمة کناری و یک اتصال بت نآرمة تقویت شدة با ورق ههای FRPرا با استفاده از نرم افزار ANSYS مدل کرده و نتایج آن را با روشهای تئوریک و کارهای انجام شده توسط سایر محققین مقایسه نموده ایم