سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری –
جواد شفیعیان بجستانی –
کاظم کلب خانی –

چکیده:

زنجیره تأمی ن،مجموعه ای از فعالیتها و فرآیندهای متنوع تجاری (همچون تأمین کننندگان، کارخانج ات، توزیع کنند ه ها، خرد ه فروشان)می باش د که با یکدیگر درجهت ۱) بدست آوردن مواد خام ۲)تبدیل مواد خام به محصولات نهایی ۳) تحویل این محصولات نهایی به خرده فروشان همکاری م یکنند. امروزه مدلها / تکنیکهای تحقیق در عملیات (OR) بطور وسیع در حل مسائل مدیریتی زنجیره تأمین به کار گرفته شد هاند، همچون ایجاد فعالیتهای ارزش افزوده، انتخاب تأمین کنندگان و … . این مقاله در صدد است مبحث انتخاب و توسعه هم زمان تأمین کنندگان را به صورت یک روش سیستماتیک بیان نمایدو در کاربرد آن از یک مدل برنام ه ریزی ریاضی صفر و یک در محیط ف ازی بعنوان ابزار استفاده نمود ه ودر نهایت در مطالعه موردی، مسئله تامین قطعات شرکت خودروسازی Xرا با روش ارائه شده حل نماید.