سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد حصار – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت حصارآب ارومیه
کیوان خلیلی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری دانشگاه ارومیه
رضا غنی پور – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، بخش آبخیزداری جهادکشاورزی
افشین قهرمانی – کارشناس آبخیزداری، بخش آبخیزداری جهادکشاورزی

چکیده:

نقشه های هم جریان، از مطالعات زیربنائی منابع آب هر منطقه هستند. یکی از روشهای تهیه نقشه های هم جریان، توزیع رواناب مشاهداتی در محل ایستگاه هیدرومتری در سطح زیر حوضه ها بر اساس نقشه بارش است. در این تحقیق نقشه همبارش استان با استفاده از ۱۰۳ ایستگاه از روشهای برازش سطح تهیه گردید. برای تهیه نقشه هم جریان با GIS مراحل زیر طی شد .تشکیل بانک اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری و حوضه ها در GIS بررسی ۶۹ ایستگاه در دوره ۲۵ ساله، تعیین رواناب خالص زیر حوضه ها، تهیه نقشه رواناب مشاهداتی. تهیه نقشه "رواناب مورد انتظار" .تهیه نقشه رواناب و تعدیل کردن آن با نقشه رواناب مشاهداتی. در این روش، برای تخمین رواناب در محلهای بدون ایستگاه،
نمودار رواناب سالانه ""مورد انتظار"" بعنوان تابعی از بارش بسط داده شد. معادله برازش داده شده بر نمودار بارش – رواناب مورد انتظار به هر سلول در شبکه بارش برای تولید یک شبکه رواناب مورد انتظار اعمال گردیده است. با اضافه کردن شبکه تعدیل شده به شبکه رواناب مورد انتظار، شبکه رواناب واقعی حاصل گردید بر اساس نقشه اخیر، آمار رواناب خوضه ها، نقشه بارش استان اصلاح و با تکرار مراحل قبلی نقشه رواناب نهائی تهیه گردید.