سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه قمری – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
سیدهادی پیغمبردوست –
کاووس رشه کریم –

چکیده:

رابطه بین وزن مرطوب GMP با خواص کیفی و نانوایی ۱۳ رقم از گندم های ایرانی با ارزش نانوایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت . از میان واریته های مختلف الموت کمترین و بزوستایا بیشترین ارزش نانوایی را به خود اختصاص دادند . میزان همبستگی های بدست آمده میان وزن GMP با کلیه فاکتور های مورد بررسی معنی دار بود . از این میان هم بستگی وزن مرطوب GMP با حجم و ارتفاع نان قوی و مثبت و به ترتیب ۷۱۶ / ۰ و ۸۱۰ / ۰بدست آمد . جهت روشن تر شدن روابط بین آزمون های مختلف با حجم و ارتفاع نان آنالیز رگرسیون انجام گرفت . نتایج بدست آمده نشان می دهد که تنها GMP با خصوصیات نانوایی در حضور روش های دیگر مع نی دار است . بنابراین می توان از آزمون GMP جهت پیش بینی خواص نانوایی گندم ها استفاده نمود. اهمیت این موضوع بخاطر استفاده از حجم بسیار کم نمونه(کمتر از ۱g ) در کارهای ژنتیک می باشد