سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید یوسفی بابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز
شهرام شهرام جعفری – استادیار دانشکده مهندسی بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز
احمد رضا فرخ نژاد – کارشناس کامپیوتر بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله تبدیل تصاویر خط بریل به زبان ها ی مختلف (فارسی، انگلیسی و غیره) از طریق پردازش تصاویر اسکن شده صفحات بریل و تبدیل خو دکار با استفاده ازتکنیکی نوین(GOBCO) انجام شده است . در این روش، از و یژگی ها ی ظاهر ی تصو یر ازقبیل ابعاد نقطه و مکان نقاط برجسته صفحات بریل جهت تشخیص استفاده می شود. پس از حذف نویز، ارتقاء و رفع کجی تصویر ، در ابتدا نقاط بر یل تشخیص داده شده و بعد از ش ناسایی لبه ها، بهتر ین د ایره بررو ی نقا ط لبه ای برازش شده و مرکز این د ایره ها مشخص می شود . سپس با استفاده از شبکه ، نقاط بدست آمده مرتب می شوند . محدوده کاراکترها تعیین شده و بامقایسه الگو ی هرکاراکتر،کاراکترها ی صفحه تشخیص داده می شوند.