سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بهزاد جلایی – مرکز تحقیقات مخابرات
سمیه سلیمی – مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

بخش ICT با تحولات سریع فناوریها، آخرین بخشی است که از شکل اجرای امانی طرحهای توسعه به نظام برون سپاری (پیمانکاری) روی آورده است. این رویکرد در برنامه سوم و چهارم توسعه، روند قانونی یافته است، لیکن اهداف برنامه به جهت نبود نظام فنی و مهندسی در بخش محقق نشده است و عدم توجه کافی به ایجاد نظام فنی در بخش از سوی سازمان مدیریت و وزارت ICTملموس می باشد. باعنایت به روند پیش بینی شده در برنامه چهارم در قالب چشم انداز بیست ساله کشور، بازار بزرگیبمنظور توسعه ICT در حال شکل گیری است که در یک دهه آینده، بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد ریال میباشد و این در حالی است که طی این دهه، سهم دولت در توسعه روند نزولی و سهم بخش خصوصی روند صعودی خواهد داشت. جهت تسریع در استفاده از خدمات مشاوران و پیمانکاران در قالب نظام فنی منسجم، پیشنهاد ما تحقق امر از طریق نهادهای NGO می باشد. نظام پیمانکاری کشور بعنوان متولیاصلی (نهاد (NGOمی تواند در قالب طرح پیشنهادی ما با یک زیرنظام پیمانکاری در حوزهICT یه تحقق نظام فنی و مهندسی بخش سرعت بیشتری بدهد که این از طریق کسب مجوزهای لازم از سازمان مدیریت، وزارت ICTو تعامل با نهادهای دولتی و NGO میسر خواهد بود.