سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حیدر امیران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز

چکیده:

در ایـن مقالـه، تجـارب و یافـته های شرکتها و سازمانهای ایرانی در زمینه اجرای مدلهای تعالی سازمانیINQA و EFQM مـورد بررسـی قـرار گرفـته و ضـمن تحلـیل هـای علت و معلولی، راهکاره ای اجراییمناسب با آنها تشریح می گردد