سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

M Rostami Dehka – Pars Petro Zagros Co.(PPZ)
V. A Sajjadian – Arvandan Oil and Gas Production Co
A Ashouri – Petroleum Engineering and Development Co. (PEDEC)

چکیده:

رسوبات آسفالتین ترکیباتی دارای قطبیت بسیار بالا و خاصیت چسبندگی قوی می باشند . این رسوبات می توانند به
عنوان مانع جهت حرکت و جریان نفت به سمت دهانه چاه عمل کنند . عواملی که باعث حل شدن و یا رسوبگذاری
آسفالتین می گردند شامل ترکیب نفت خام، فشار، دما و غیره م یباشند.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دما بر روی رسوب آسفالتین با استفاده از نرمال هپتان بعنوان عامل رسوبگذاری برای
دو نمونه نفت از مخازن نفتی ایران بوده است . در ابتدا تاثیر دما در محدوده ۳ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد برای دو نمونه
نفت در شرایط محیط غیر متخ لل بررسی شده و در ادامه تاثیر دما برای یکی از نمونه ها در شرایط محیط متخلل تعیین
شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای نمونه با افزایش دما مقدار رسوب کاهش یافته است، اما برای
نمونه با افزایش دما، تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد میزان رسوب افزایش یاف ته ولی در ادامه با افزایش دما مقدار رسوب
کاهش یافته است . نتایج حاصل از آزمایشات محیط متخلل نشان می دهد که در دماهای بالاتر مقدار رسوب کاهش
یافته است. همچنین کاهش نفوذپذیری در دمای بالاتر کمتر می باشد.