سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیده بهنوش محدث خالصی – مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) شرکت آب و فاضلاب استان تهران

چکیده:

دستیابی به دانش بشری و استفاده از آن، از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه است. اطلاعات، شکل قابل انتقال دانش، بویژه اطلاعات علمی و فنی، ناگزیر بعنوان یکی از لوازم عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. برای استفاده اساسی و منطقی از منابع طبیعی، توسعه منابع انسانی، پیشرفتهای علمی و فنیف توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات ، شکوفایی فرهنگ و افزایش رفاه اجتماعی، اطلاعات عاملی ضروری محسوب میشد.
در نتیجه، در کشورهای در حال رشد جذب اطلاعات علمی و فنی شرط اولیه و اساسی توسعه است. بنابراین دستیابی به اطلاعات علمی و فنی، ضرورتی فرهنگی و مهمترین عامل ایجاد نظمی نوین که مبتنی بر اشتراک و اعتدال بیشتر خواهد بود، به شمار می آید.
افزایش چشمگیر در حجم اطلاعات ، نیاز به ذخیره اطلاعات و نظامهای اشاعه آن را پدیدآورده است. در طول ده سال اخیر، اغلب کشورها اقدامات لازم جهت تاسیس یا توسعه نظامهای گوناگون برای ذخیره و انتقال اطلاعات تخصصی – را بعمل آورده اند، از قبیل ایجاد کتابخانه ها، آرشیوها و خدمات اطلاعاتی و برای استفاده کنندگان مختلف از جمله پژوهشگران ، مهندسین و مقامات تصمیم گیرنده در امور سیاسی، اداری، اقتصادی، وسایر گروههای شغلی و اجتماعی که بهر منظور مصرف کننده یا تولید کننده اطلاعات هستند.
امروزه در زمینه فعالیت اطلاع رسانی، بنحوی که این فعالیت ، همهاطلاعات علمی و فنی، اجتماعی و فرهنگی را که برای حل مشکلات اجتماعی، بویژه مسائل مربوطبه توسعه، مورد نیاز است ، در بر گیرد ، مساله حاد، پیچیدگی و حجم اطلاعات است که بی شک در طول ده سال آینده افزایش نیز خواهد یافت، آماده سازی و پخش اطلاعات، نیاز به انواع هرچه قویتر و پیشرفته تر تکنولوژی دارد، که بتدریج جانشین روشهای سنتی می شود.