سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد ابوالحسنی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
مهدی اثنی عشری – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

یک رویکرد برای طولانی کردن طول عمر شبکههای حسگر، متوازن نمودن مصرف انرژی در گرههای شبکه میباشد . این کار میتواند با انتخاب مسیرهای مناسب برای ارسال اطلاعات حاصل شود . در این مقاله یک پروتکل آگاه از انرژی به نامLABER که ازاتوماتاهای یادگیر برای یافتن مسیرهای مناسب برای ارسال بستههای داده با هدف متوازن کردن مصرف انرژی در بین گرهها استفاده
میکند پیشنهاد میگردد . برای ارزیابی کارایی پروتکل پیشنهادی، این پروتکل با استفاده از نرمافزار NS2 شبیهسازی شده و سپس نتایج بدست آمده با نتایج دیگر پروتکلها مقایسه گردیده است . نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که پروتکل پیشنهادی از نظر مصرف متوازن انرژی بین گرهها و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه از عملکرد بهتری در مقایسه با پروتکلهای دیگر برخوردار است