سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده یزدان پناه – دانشگاه امیرکبیر دانشکده فیزیک
پرویز پروین – دانشگاه امیرکبیر دانشکده فیزیک
محمدامین بصام – موسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاعی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از داده های طیفی اخذ شده از LIBS توانسته ایم ضمن برآورد چگالی اکسیژن نفوذیافته در نمونه های اکسیدآهن ، فازهای متفاوتی که در فرآینـدزنگ زدگی بوجود می آیند را بدست آورده و با ا ستفاده از روش استوکیومتری و براساس دیاگرام فازی آهن ، درصد اکسیداسیون آهن را محاسبه نمـاییم . ایـن نتـایج بـا اطلاعات XRD نمونه های اصلی و اکسید شده و نیز دیاگرام فازی آهن انطباق بسیار زیادی دارد .