سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی ز
ساسان عشقی – استادیار و رییس گروه سازه های خاص پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مخازن (LPG) از ساز هها ی معمو ل در صنای ع نفت و پتروشیمی برا ی ذخیره مایع تح ت فشار م یباشند،. با توجه به امکان آتش سوزی و انفجار گاز مایع درون این سازه ها، مطالعه آسیب پذیر ی این مخازن از اهمیت ویژ ها یبرخوردار اس ت. در این مفاله پس از بررسی رفتار مخازن کروی در اثر زلزله و مطالعه پیرامون اندر کنش مایع-سازه ،معادلات حاکم بر رفتار یک مخزن واقعی به روش عددی حل گردید. برای اطمینان از نتایج حاصل از روش تحلیلی ،مدل آزمایشگاهی به مقیاس یک_بیستم با ساخت مخزن اصلی ارائه گردید. در این مقاله نتایج عددی مربوط به حل عددی با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است. استفاده از نتایج این مطالعات می تواند به توسعه رهیافتی برای آسیب پذیری مخازنLPG منجر گردد.