سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهرانه رهبرد دهقان – لیسانس مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه علم وصنعت ایرا
علی نعمانی – لیسانس

چکیده:

هدف از این مقاله توسعه یک ابزار جدید تجزیه و تحلیل حالت خرابی و قابلیت اطمینان از طر یق ادغام ابعاد معمول رویه تجزیه و تحلیل بحرانی بودن و حالت معمول خرابی ) ) FMECA با ملاحظات اقتصادی است . در اینجا FMECA به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاری در نظر گرفته می شود که چهار فاکتور مختلف را ترکیب می نماید : احتمال وقوع خرابی، احتمال عدم تشخیص ، شدت و هزینه مورد انتظار . تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور هدایت یک تحلیل گر در ابداع یک درجه بندی اولویتی مؤثر و کارآمد در خصوص علل ممکن خرابی اتخاذ می شود . با استفاده از این تکنیک، پارامترها و علل منتخب خرابی در یک ساختار سلسله مراتبی مرتب شده و فقط با استفاده از یک سری قضاوت های زوجی ارزیابی می شوند .