سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار
مریم همایی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار

چکیده:

خواص ترابردی ترکیبات Nd 1-xCaxBa 2-xLa x Cu 3 O 7 -δ با اندازه گیری توان گرما الکتریسیته، S ، و مقاومت الکتریکی در دمای اتاق به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش در بازه ی آلایش ۰/ ۰≤x≤۰/ ۲ مطالعه شده است . توان گرما الکتریسیته این ترکیبات با افزایش غلظت آلایش، تقریبا ثابت است در حالی که مقاومت الکتریکی در دمای اتاق افزایش می یابد . چگالی حالتهای الکترونی g(εF) در نزدیکی انرژی فرمی تعیین شد . نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آلایش g(εF) کاهش می یابد . چون نمونه های فوق از لحاظ الکتریکی خنثی هستند لذا کاهش چگالی حالتها در مجاورت تراز فرمی پیشنهاد می کند که حاملهای بار جایگزیده می شوند .