سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش عباسی مقدم – دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد رضوی زاده – دکتری مخابرات – مرکز تحقیقات مخابرات
زهره محدث – دانشجوی کارشناسی دانشکده برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از کانالهای انتقال داده خطوط توزیع قـدرت مـی باشـد . بدلیل نـویز و اعوجاجـات بسـیار زیـاد در خطـوط توزیـع و بودن این کانال ، تکنیـک ۱ همچنین انتخابگر فرکانس OFDM
به دلیل ا ستفاده از چنـد زیـر حامـل، مـی توانـد پهنـای بانـد کوچکی را به هر زیر حامل تخصیص داده و بر این مشکلات غلبه کند . در ایـن مقالـه بـه بررسـی و شـبیه سـا زی تکنیـکOFDM در خطوط توزیع خـواهیم پرداخـت . در ایـن راسـتااثرات پارامترهای مختلف خطـوط توزیـع قـدرت و سیسـتمOFDM در عملکرد س یستم مورد شبیه سازی و بررسـی قـرارگرفته است