مقاله PCR و RFLP ژن glmM) ureC) به منظور تشخيص و تيپ بندي سويه هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از نمونه بيوپسي معده بيماران با ناراحتي هاي گوارشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: PCR و RFLP ژن glmM) ureC) به منظور تشخيص و تيپ بندي سويه هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از نمونه بيوپسي معده بيماران با ناراحتي هاي گوارشي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله PCR-RFLP
مقاله ژن ureC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورشادباد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هليكوباكتر پيلوري يكي از پاتوژن هاي مهم است كه سلول هاي اپي تليال معده را آلوده مي كند. هدف اين مطالعه، بررسي و تيپ بندي هليكوباكتر پيلوريهاي جدا شده از نمونه هاي كلينيكي با استفاده از ژن (glmM) ureC بود.
مواد و روش ها: به منظور تيپ بندي هليكوباكترپيلوري از روش مولكولي استفاده شد. براي تعيين هتروژنيسيته ژنتيكي ۳۷ نمونه هليكوباكتر پيلوري جدا شده از محيط كشت، از روش PCR-RFLP استفاده شد. قطعه ۸۲۰ جفت بازي ژن ureC با آنزيم هاي محدودكنندهHha I ،Mbo I  هضم شد.
يافته ها: ۱۱ الگوي مختلف با هضم ناشي از آنزيم
Mbo I و ۸ الگوي مختلف از هضم با آنزيم Hha I مشخص شد. مدل هاي حاصل از تركيب الگوهاي هضم دو آنزيم، ۲۱ الگوي متفاوت به وجود آورد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، ارتباطي بين بيماري ها و الگوها وجود ندارد و تنوع ژنتيكي گسترده اي بين قطعات مشاهده مي شود. اين موضوع، نويدبخش ايجاد ابزاري كارآمد براي بررسي مولكولي اپيدميولوژي و بررسي اجداد و پي بردن به منشا باكتريايي و پراكندگي آن در مناطق مختلف جغرافيايي است.