سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد عابدینی – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی-دانشگاه شیراز
سیدمحمدرضا هاشمی – کارشناس ارشد سازه و هیدرولیک مهندسین مشاور حاسب فارس

چکیده:

در دهه های اخیر شبیه سازی کامپ یوتری برای پیش بینی رفتار یک آبخوان تحت اثر عوامل خارجی خصوصا فعالیت انسان کاربرد زیادی پیدا کرده است . مدلهای کامپیوتری تفاضل محدود، عناصر محدود و …که برای این منظور عرضه شده اند،به صورت عمومی تدوین یافته اند . برای تبدیل یک مدل عمومی به مدل یک آبخوان خا ص انجام دو فرآیند واسنجی و ارزیابی صحت مدل از ضروریات است . روش سنتی سعی و خطا برای کالیبره کردن یک مدل دارای اشکالات زیادی از جمله وقت گیر وخسته کننده بودن است در این مقاله از معیارهای خودکار نمودن فرآیند واسنجی برای کالیبره کردن مدل PTC استفاده شده است. این کار با اتصال مدل آبهای زیرزمینی PTC و نرم افزار بهینه یابی PEST انجام پذیرفته است. پس از خودکار نمودن فرآیند واسنجی، آبخوان دشت خفر توسط مدل آبهای زیر زمینی PTC شبیه سازی شده و نتایج آن با مطالعات قبلی روی این آبخوان مقایسه گردیده است . نتایج حاکی از بدست آوردن یک مدل بهتر با صرف وقت و انرژی کمتر می باشد . استفاده از روش خودکار در واسنجی مدل دریچه های جدیدی چون یافتن جواب برای پارامترهای مجهول ، بحث روی میزان سطح اطمینان آماری پارامترهای محاسبه شده و.. را به روی کاربر مدل باز مینماید.