سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اژدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سلامی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس،
کورش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

شبیهسازی پارامترهای کیفی رودخانه، یکی از روشهای مدیریت بهینهی این سیستمهای آبی بوده و می – تواند مدیران را در تصمیمگیری درست کمک نماید . تاکنون نرمافزارهای مختلفی برای این منظور طراحی و آزمایش شده است . یکی از نرمافزارهای جدید در این زمینه، QUAL2K(2006) بوده که نسخه ی ارتقاء یافتهی QUAL2E میباشد . مزایای این نسخه در قابلیتهای جدید تقسیمبندی رودخانه به اندازههای نامساوی، نحوهی درنظر گرفتن آلودگیهای آلی و قابلیت تعیین بسیاری از عوامل سینماتیکی در هر قسمت رودخانه میباشد . در این نسخه از قابلیتهای EXCEL – برای ورود اطلاعات و از زبان برنامه نویسی فرترن ۹۰ برای انجام محاسبات استفاده شده است . به منظور بررسی و ارزیابی این نسخه جدید، مدل مذکور برای شبیهسازی کیفی رودخانه پسیخان در استان گیلان به کار رفت . این رودخانه به طول تقریبی ۷۲ کیلومتر در غرب شهرستان رشت از جنوب به شمال جریان داشته و در نهایت به مرداب انزلی می ریزد . با توجه به توسعه کشاورزی در منطقهی مورد نظر و استفاده فراوان از کودهای شیمیائی، سه پارامتر آمونیوم، نیترات و فسفات برای مدلسازی انتخاب گردید . این پارامترها در طی مدت دو ماه اندازهگیری شده و نتایج بدست آمده برای واسنجی و صحتیابی مدل بکار رفت . نتایج بدست آمده نشان داد که مدل مذکور قادر است با وجود اطلاعات کمی که در دسترس بود شبیه – سازی را در حد قابل قبولی انجام دهد .