سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شهشهانی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، تهران، ایران
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، گروه الکترونیک،سازمان انرژی ات

چکیده:

در این مقاله با ارائه یک مدل فیزیکی ، اثر بازتابهای نوری خارجی روی عملکرد ، طول موج نوسانی و پهنای خط موج خروجی مورد بررسی قرار می گیرد . تاثیر بازتاب نوری خارجی روی مدهای نوسانی لیزر نیز بررسی و نشان داده QWS-DFB لیزرهای نیمرسانای می شود که در بازتابهای خارجی نسبتا قوی، اختلاف بهره آستانه بین مد اصلی و مد کناری کاهش یافته و در شرایط غیر همفازی، لیزر از حالت تک مد خارج و دو مد متقارن نسبت به مد براگ در خروجی لیزر ظاهر میشوند . محاسبات با استفاده از معادلات موج جفت شده و روش ماتریس انتقال انجام شده است .