سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

غالباً تکثیر رز مینیاتوری(Rosa chinensis Jacq. “minima”) در محیطهای جامد صورت می‌گیرد. یکی از محیطهای مرسوم تجاری که می‌تواند کاربردهای زیادی در صنعت رز مینیاتوری داشته باشد محیط MS است. غلظت هورمونها در محیط روی تکثیر نوساقه‌ها و ریشه‌زایی آنها بسیار مؤثرند. در این آزمایش به منظور مطالعه تکثیر نوساقه‌ها از سطوح مختلف BAP(0،۸، ۱۶ و ۲۴ میکرومول بر لیتر) در مقابل سطح ثابت از هورمون NAA(0/07میکرومول بر لیتر) استفاده شده است. آزمایش در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با ۲۰ تکرار اجرا شده و سپس ریشه‌زایی نوساقه‌های منتخب مورد آزمایش واقع شده است. برای ریشه‌زایی از سطوح مختلف هورمون NAA(0/1، ۰/۴، ۰/۷ و ۱ میکرومول بر لیتر) در مقابل سطح ثابت BAP(2 میکرومول بر لیتر) استفاده شد و آزمایش در غالب طرح بلوکهای کامل تص۳ادفی با ۱۰ تکرار اجرا گردید. در تکثیر نوساقه‌ها پارامترهایی مانند میزان تکثیر، وزن تر و وزن خشک و برای مقایسه ریشه‌زایی پارامترهایی چون تعداد ریشه، طول ریشه و حجم ریشه مورد اندازه گیری واقع گردید. نتایج حاصله نشان می‌دهد که میزان کثیر نوساقه‌ها در غلظتهای بالاتر BAP (16 و ۲۴ میکرومول بر لیتر) نسبت به غلظتهای پایین تر (۰ و ۸ میکرومول بر لیتر) بیشتر است، اما نو ساقه‌های تکثیر شده در غلظت ۸ میکرومول بر لیتر از BAP وزن تر و خشک بیشتری از نوساقه ای تکثیر شده در غلظتهای بالای این هورمون دارند. این نوساقه‌ها پس از چهار هفته واکشت به محیط ریشه‌زایی برده شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهد که ریشه ای تولیدی در غلظت پایین NAA(0/4 میکرومول بر لیتر) طول بیشتری دارند، اما تعداد و قطر ریشه‌ها در غلظتهای بالاتر(۰/۷میکرومول بر لیتر) بیشتر است. همچنین در طول این آزمایش پدیده شیشه‌ای شدن به ندرت روی داد(در دومورد به صورت جزئی)، اما در چند مورد بدشکلی ریشه مشاهده شد که احتمالاً مربوط به وجود آگار در محیط است.