سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا اسلامی – مسول بخش تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور جاماب
جمال محمد ولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
کورش قادری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد موفقیتآمیز مدلهای مفهومی بارشرواناب CRR) به چگونگی واسنجی پارامترهای آنها بستگی دارد. با وجود عمومیت این مدلها، در صورتی که نتوان یک مقدار بهینه منحصر به فرد برای پارامترهای آن با استفاده از واسنجی خودکار بدست آورد کاربرد آن مدلها بسیار مشکل است. در این تحقیق یک روش کارا در یافتن بهینه سراسری به نام SCE-UA برای واسنجی خودکار پارامترهای مدل بارشرواناب استفاده شده است. روش واسنجی خودکار ذکر شده در زیرحوزه قره سو واقع در حوزه آبریز رودخانه کرخه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در مقاله حاضر ارائه شده است.