سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

Rooh Allah Askari – Institute for Advanced Studies in Basics Sciences
Abdolreza Ghods – Institute for Advanced Studies in Basics Sciences

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از بیشینه دامنه رکوردهای مصنوعی لرزه نگاشت ووداندرسون استخراج شده از ۱۲۹۰ رکورد مربوط به ۵۹ زلزله ثبت شده توسط لرزه‌نگاشت‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، یک رابطه کاهندگی تجربی برای بزرگای محلی برای مناطق البرز مرکزی و غربی محاسبه شد:
-log10 A0 = 1.057×log10 (r) + 0.002304r+0.6556
که در رابطه فوق، r فاصله کنونی برحسب کیلومتر است. این رابطه میزان کاهندگی بیشتری را برای فواصل بیش از ۲۵۰ کیلومتر نسبت به رابطه هوتون و بور (۱۹۸۷) پیشنهاد می‌کند