سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید تفریحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنورد- کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و ملکول

چکیده:

فرآیند ترجمه جزئی از مسیر بیان ژن هاست که طی آن توالی نوکلئوتیدی در mRNA به توالی اسید آمینه ای تبدیل می شود در طی ترجمه فاکتورهای مختلفی از جمله mRNA ( به عنوان حاصل اطلاعات ژنتیکی) tRNA متصل به اسید آمینه ریبوزوم به عنوان ماشین اصلی سنتز پروتئین ها فاکتورهای پروتئینی و GTP به عنوان تامین کننده انرژی مورد نیاز برای این فرآیند پیچیده شرکت می کنند. در ترجمه کدون ها موجود در mRNA به ترتیب توسط ماشین ترجمه شناسایی شده و اسید آمینه مرتبط با آن توسط مولکول های tRNA به محل آورده می شود و اسیدهای آمینه به ترتیب به یکدیگر متصل شده و یک زنجیره پپتیدی را می سازند.