سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
شادی علائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمد تقی قانعیان – دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
سید ابوالقاسم میر حسینی – استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:
یکی ازپیامدهای زیست محیطی شهرکهای صنعتی ایجادالودگی زیست محیطی ازجمله تولید فاضلابهای صنعتی می باشد دراین شهرک ها باید فاضلابهای صنعتی قبل ازورود به ابهای پذیرنده به روش مناسب تصفیه گردد اما احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تناهیی نگرانی های زیست محیطی را برطرف نمی کند بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرارگیرند لذا هدف ازاین مطالعه بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سقز می باشد دراین پژوهش ازیک روش سیستماتیک برای انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه های موجود درجهت ارتقا عملکرد تصفیه خانه استفاده شده است که درآن پنج گزینه توسط چهارپارامتر و مولفه اصلی شامل فنی ، فیزیکی و شیمیایی مدیریتی و اقتصاید ، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت بهداشتی و زیست محیطی مقایسه شده اند نتایج این مقایسه ها نشان داد که کنترل مراحل بهره برداری ازراکتور SBR با امتیاز ۰/۹۱۲ بهترین گزینه می باشد پس ازآن افزون مدیا به تانک SBR به منظور افزایش توده بیولوژیکی با امتیاز ۰/۴۰۴۲ و بهبود عملکرد هواده ها درتانک SBR با امتیاز ۰/۳۹۶۲ افزایش زمان ماندهیدرولیکی با امتیاز ۰/۲۸۵ وافزایش زمان ماندسلولی با امتیاز ۰/۲۲۶۲ دراولویت های بعدی قراردارند