سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هوشنگ رستمیان – مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی رازک پژوهش

چکیده:

به طور کلی، اهداف کلانTPMاز کار افتادگ یهای صفر و عیوب صفر میباشد. علاوه بر کمینه کردن ضایعات ناشی از “ نت ” ناکافی تجهیزات و کیفیت فرآورده ضعیف، کمینه کردن ضایعات ناشی از آماده سازی و تنظیم، حرکت بدون تولید و توقف های کوتاه مدت تجهیزات، بهره برداری در سرعت های کاهش یافته، یا در نرخ های تولید ک م تر و بازدهی کم تر در را ه اندازی و یا راه انداختن مجدد تجهیزات نیز شامل شده است . کمینه کردن ضایعات کل که جمع کل شش ضایعه بزرگ است، بیشینه کردن بهره وری، یا ارزش افزوده، یا استفاده کردن از تجهیزات را مطمئن میسازد. در این مقاله انواع ضایعات کلیدی درTPM تحت عنوان شش ضایعه بزرگ ) ، تجزیه و تحلیل شکست )و فعالیتهای لازم برای بهر هبرداری بهینه و نگهداری تجهیزات مورد بررسی قرار میگیرد.