سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هوشنگ رستمیان – مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی رازک پژوهش

چکیده:

در روش های نوین تولید، مدیریت ها جهت ب ازسازی سیستم های سازمان، بهبود مستمر فرآیندها و توانمند کردنسازمان برای رقابت با بازارهای پویا متوجه برنام ههای مدیریت کیفیت ( Quality Management=QM) برنامه های ، نظام به هنگام ،( Just–in–Time=JIT )برنامههای مشارکت کارکنانTotal Employee ) ( Involvement=TEI نگهداری و تعمیرات بهر ه ور فراگیر ،(Total Productive Maintenace=TPM ) و …….. شد هاند .وجه تمایز اساسیTPM با دیگر روندهایی که به نوعی با امر نگهداری و تعمیرات ارتباط دارند، این است که
همواره در TPM نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، خود را روندی دائمی به حساب می آورد، به عبارت دیگر حرکتهای جهت بهبود و جایگزین شدن آنها با حرک تهای کارآمدتری درحال تغییر است. یکی از ویژگیهای شناسایی TPM که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت مشارکت کارکنان ازطریق فعالیت گروه های کوچک کاری میباشد.در این مقاله ابتدا مشخصات گرو هها و دوایرPMپس از آن، رهنمودهای معینی که م یتواند باعث مشارکت موثر ، در گروه های کوچک شود بررسی می گردد. این رهنمودها هم چنین اصول مشارکت را فرامی خواند . در این زمینه، هم چنین نقش مدیریت در ترویج TPM و توسعه فعالیت گرو ههای کوچک کاری در یک سازمان و ارزیابی پیشرفتگرو ههای PM بررسی میگردد.