سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا موسوی – دکترای (Ph.D ) تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده ی پزشکی – گروه بهداشت محی

چکیده:

ترکیبات آلی فرار موجود در هوای منتشره از صنایع برای انسان سمی و بـرای محـیط مضـر هسـتند، از ایـ ن رو ایـن گونه جریان هواهای آلوده باید قبل از تخلیه به اتمسفر به روش مناسب تصفیه شوند . ایـ ن مطالعـه بـا هـدف ابـداع یـک فرایند جدید به نام UV-Photobiofiltration ، ضمن بهره گیری از مزایای فرایند های بیولو یکی، برای تصـفیه ی ترکیبات مقاوم به تجزیه ی بیولو یکی به روش بیولو یکی و دوست دار محـیط زیسـت ان جـام شـد . درایـن مطالعـه کـه درمقیاس آزمایشگاهی انجام شد، از دو ترکیب تولوئن و زایلن که فراوان تـرین ترکیبـات آلـی فـرار سـمی (VTOCs) موجود در هوای اغلب صنایع به وی زه صنایع نفت و گاز هستند، به عنوان ترکیبات مـدل اسـتفاده شـد . پـس از طراحـی و ساخت، سیستم در دو میزان جریان هوای ۶/۳ و L/ min9/4 که منطبق بر EBCT به ترتیب ۴۵s و ۳۰s ثانیه است، درمراحل مختلف با غلظت های مختلف ورودی آلاینده ی بینmgca r b on /m370-650 بهره برداری و عملکـرد آن در
حذف آلاینده های هدف بر حسب راندمان و ظرفیت حذف در مقایسه با بیوفیلترمتداول پایش گردید . نتـایج نشـان داد کـه فرایند ابداعیمی تواند راندمانی بالای ۹۵ درصد درحذف مخلوط آلاینده ها در همه ی شرایط مطالعه شده بـه دسـت دهـددر صورتی که راندمان سیستم کنترل با افزایش غلظت آلاینده ها در ورودی به زیـر ۵۰ درصـد کـاهش یافـت . همچنـین افت فشار که یک پارامتر مهم بهره برداری است، در فرایند UV-Photobiofiltration در طـول دوره ی مطالعـه زیر۲/۸mm H2Oبه ازای هر متر بستر باقی ماند، در حالی که افـت فشـاربیوفیلتر متـداول تـا ۱۳/۹ mm H2O
افزایش داشت . این یافته ها نشان می دهد که فرایند ابداعی می تواند یک فن آوری موثر و دوست دار محیط زیسـت بـرای تصفیه ی هوای حاوی ترکیبات مقاوم به تجزیه ی بیولوژیکی باشد .