سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارسلان ذوالفقاری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
رامین بزرگمهری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
وحید تقی‌خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در ا ین مقاله شبکه های عصب ی مختلف چند لا یه پ یش خور جهت پ یش بینی تعادل مایع- بخار محلولهای پلیمری توسعه داده شده است . برای ا ین کار در ابتدا بانک اطلاعات ی متشکل از ۸۸۹ داده مربوط به ۵ س یستم مختلف پل یمر – حلال ته ی ه گردی ده و سپس ساختارهای مخ تلف شبکه، جهت تع یین ساختار به ینه با کمتر ین خطا در نظر گرفته شده است . در ای ن ب ین شبکه ها ی عصبی مختلف جهت تع یین بهتر ین شبکه برا ی هر س یستم و نیز بهترین شبکه برای تمامی سیستمهای موجود در دستور کار قرار گرفت. جهت تع یین یک ساختار واحد برای پوشش اطلاعات مربوط به تمامی سیستمهای موجود، پارامتر متمایز کننده سی ستمهای مختلف با استفاده از محاسبات مربوط به تعادل ما یع- مایع مجازی محاسبه گشته و در آموزش شبکه بکار رفته است. در محاسبات مربوط به تعادل ما یع- مایع مجازی از مدلNRTLبهبود یافته برای سیستمهای پلیمری به همراه ترم تر کیب ی فلور ی- هاگ ینزبهبود داده شده بوسیلهFreedاستفاده شده است.