سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رزاق منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کورش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار گروه عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رودخانه کر با طول تقریبی ۲۸۰ کیلومتر و حوزه آبخیزی به مساحت ۹۷۰۰ کیلومتر مربع یکی از رودخانه های پرآب استان فارس است که ازبلندیهای زاگرس منشعب شده و به سمت جنوب شرقی جریان می یابد. فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و گسترش اماکن مسکونی در حوزه آبخیز این رودخانه موجب آلودگی شدید رودخانه شده است. تا کنون پژوهشهای ارزنده ای در مورد بررسی کیفیت و میزان آلودگی آب رودخانه کر انجام شده است که هر کدام جنبه یا جنبه ای از مسائل زیست محیطی رودخانه را بررسی کرده اند. مدل ریاضی WASP 6 برای شبیه سازی پارامترهای اکسیژن محلول، نیترات، آمونیاک و اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز استفاده گردید و نتایج نشان داد که علی رغم داده های اندک موجود، مدل قادر است با دقت نسبتًا خوبی وضعیت کیفی رودخانه را پیش بینی نماید.