سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین محمودی – دانشجوی کارشناسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلّات
ایرج یوسفی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلّات

چکیده:

آتشکاری یکی از روشهای استخراجی در معادن است. روشها و سیستمهای آتشکاری متعدد بوده که در شرایط و زمانهای مختلف از آنها استفاده میشود. اما یکی از مرسومترین این روشها آتشباری الکتریکی میباشد؛ اما امروزه در برخی موارد دیده شدهاست که علی رغم کاربرد صحیح و بازدهی بسیار خوب؛ آتشباری الکتریکی ایمن نمیباشد، بخصوص در معادن فلزّی و یا معادن سولفوره که قابلیت هدایت الکتریکی زمین زیاد است و یا در شرایطی مشابه؛ گاه سبب انفجارهای ناخواسته و در نهایت آسیبهای جانی و مالی در پروژههای معدنی و عمرانی میگردد. لذا سیستم غیرالکتریکی نانل که هم شوکبر بوده و میتواند تأخیری هم باشد،پیشنهاد میشود. این سیستم علاوه بر ایمن بودن، از نظر اقتصادی هم به سبب مزایایش بسیار سودمند میباشد و بازدهی مناسبتری در آخر عملیات آتشکاری دارد و هیچگاه انفجار ناخواسته اتّفاق نمیافتد