سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فائزه طاهرآبادی –
محمدکریم معتمد –
محمدرضا خالدیان –

چکیده:
باتوجه به خشکسالیهای چندسال اخیر میتوان گفت که هم اکنون آب به عنوان مهمترین نهاده ی کشاورزی مطرح است درحال حاضر بخش کشاورزی نقش حیات یدراقتصاد ایران دارد دراین تحقیق مسائل و چالشهای موجود درزمینه بهره وری و پایش سیستمهای ابیاری درتوسعه پایدار روش های ابیاری تحت فشار تبیین و راهکارها و راهبردهای ممکن به منظور حل مسائل مذکور تعریف گردیدند این مقاله ازنوع مروری بوده و با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحقیقات قبلی به مطالعه وضعیت و بحران آب درایران و چالشها و راهکارهای حل این مساله پرداخته است.