در کل، قیمت یک تابلو VMS بهطور قابل توجهی از یک تابلو معمولی که یک پیام واحد را ارائه میدهد بیشتر است، اما عموماً اینگونه تابلوها کاربردهاي دیگري را نیز ارائه میدهند.

در برخی مکانها هزینه این مورد از هزینه، زمانیکه مردم بهعنوان مثال در مراجعه به یک جاده مسدودشده تلف میکنند کمتر خواهد بود. بنابراین ممکن است روزنهاي براي سرمایهگذاري خصوصی وجود داشته باشد (بویل و منرینگ،.(1998

آثار مورد انتظار بر اهداف سیاستهاي کلیدي

مبتنی بر نوع پیامی که VMSها براي آن طراحی شدهاند، میتوانند مزایاي مختلفی داشته باشند. در حالت کلی اندازهگیري مقدار مزایاي VMSها کار دشواري است. این مقدار تا حد زیادي به میزان تقاضاي ترافیک خودرو و اینکه چه انواعی از VMS براي چه اهدافی بکار گرفته شدهاند و نوع طراحی سیستم، بستگی دارد.

فناوري VMS اغلب جهت اطلاع رسانی در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهاي غیرمنتظره بکار میروند و از این طریق فشار روانی رانندگان را کاهش میدهند. علامتها بخصوص در مواقعی میتوانند مفید باشند که رانندگان میتوانند از وجود مسیرهاي جایگزین و یا مکانهایی که امکان پاركکردن خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را میدهند، مطلع شوند تا از تأخیر بیشتر اجتناب شود، اما این ممکن است مستلزم آن باشد که VMS خود بخشی از سیستمی وسیعتر و پرهزینه تر از نظارت ترافیکی باشد. هنوز مشخص نشده است تا چه حد در مکانهایی که VMS به خدمت گرفتهشده چه مقدار مسیرهاي جایگزین وجود دارد.

بهنظر میرسد شواهد روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه VMS اگر به شکل صحیح طراحی شود حواس رانندگان را پرت نمیکند. در محلهایی که تابلو “از سرعت خود بکاهید” نصب شده است، این انتظار منطقی وجود دارد که تجاوز از سرعت مجاز کمتر مشاهده شود. هرچند شواهد مستدلی از مفیدبودن VMS در دست نیست.