سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ناصر جزدارابی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی
سیدناصر مقدس تفرشی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
بازیافت و استفاده از لاستیکهای فرسوده جهت کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها یکی از مسائل مهم میباشد. از این رو استفاده ازآنها در شکلهای مختلف میتواند در مهندسی ژئوتکنیک به عنوان یک راه حل جهت کاهش مشکلات ناشی ازآنها؛ همراه با شناخت رفتار مخلوط خاک خرده لاستیک مطرح گردد. در مقاله حاضر با انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی پی دایرهای به قطر 03 سانتیمتر مستقر بر مخلوط – خاک خرده لاستیک دانهای که با تغییر ضخامت مخلوط خاک خردهلاستیک دانهای به منظور بررسی رفتار بار نشست پی مدنظر میباشد. نتایج نشان میدهد که رفتار تنش نشست و مکانیزم گسیختگی بستر زیر پی به نحو قابل ملاحظهای به ضخامت مخلوط خاک خرده لاستیک مورد – – استفاده در بستر بستگی دارد. نتایج آزمایشها نشان میدهد که ضخامت بهینه مخلوط خاک خردهلاستیک جهت دستیابی به حداکثر باربری وحداقل نشست در حدود0/4 قطر مدل پی است.