مقاله آزمون رابطه بين اندازه نسبي و ضرايب واردات مناطق: مطالعه موردي 28 استان كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه 1 تا 25 منتشر شده است.
نام: آزمون رابطه بين اندازه نسبي و ضرايب واردات مناطق: مطالعه موردي 28 استان كشور
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه اقتصاد منطقه اي
مقاله ضرايب داده – ستانده
مقاله عوامل اقتصاد فضا
مقاله اندازه نسبي منطقه
مقاله ضرايب فزاينده توليد و ضرايب واردات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانويي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بزازان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پروين سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد سيدايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق با نظریه متداول اقتصاد منطقه اي، هر چه اندازه يك منطقه نسبت به اقتصاد ملي كوچكتر باشد، انتظار مي رود كه ميل به واردات آن از ساير مناطق بيشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در اين مقاله، رابطه بين اندازه نسبي و ميل به واردات (ضرايب واردات) مناطق براي اولين بار در چارچوب نظريه فوق مورد سنجش قرار گرفته است. اين سنجش در چارچوب الگوهاي كلان و خرد منطقه اي امكان پذير نيست و نياز به الگوي چندبخشي منطقه اي دارد. براي اين منظور، ابتدا متناسب با سازگاري و هماهنگي نظام حسابداري ملي – منطقه اي كشور، تعريف منطقه، معيار مناسب اندازه نسبي منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترين روش سهم مكاني مشخص شده است. سپس بر مبناي مناسب ترين گزينه توابع سهم مكاني، ضرايب داده – ستانده و به تبع آن ضرايب واردات 7 بخش براي 28 استان كشور محاسبه شده است. به طور كلي، بر اساس نتایج این تحقیق، يك رابطه معني دار بين اندازه نسبي و ميل به واردات منطقه اي وجود داشته است.