مقاله آسيب شناسي توجه روستاييان به محيط طبيعي و حفظ محيط زيست در برپايي مسكن (نمونه مورد مطالعه: سكونتگاه هاي روستايي استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم محيطي از صفحه 193 تا 206 منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي توجه روستاييان به محيط طبيعي و حفظ محيط زيست در برپايي مسكن (نمونه مورد مطالعه: سكونتگاه هاي روستايي استان گيلان)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله مسكن روستايي
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي الحسابي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: راهب غزال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به محيط زيست و بستر طبيعي در برپايي مسكن روستايي از اهميت بسيار برخوردار است. برپايي مسكن فرايند جامعي است كه عوامل متعددي بر آن اثرگذار است. اين مقاله به دنبال آن است كه اهميت اين معيار را در مقايسه با ديگر معيارهاي موثر بر برپايي مسكن روستايي در يك منطقه از ايران از نظر استفاده كنندگان مورد بررسي قرار دهد و به تحليل نتايج دست يافته بپردازد. در اين راستا ابتدا معيارهاي موثر بر برپايي مسكن روستايي در ايران از منابع و مستندات مرتبط با موضوع شامل نظريات مرتبط و تجارب داخلي و خارجي استخراج شده است. در ادامه، معيارها در منطقه مورد نظر تبيين، تدقيق و دسته بندي شده و با استفاده از روش مطالعه موردي در همان منطقه ارزش گذاري شده اند. منطقه منتخب براي مطالعات موردي استان گيلان در محدوده حاشيه درياي خزر انتخاب شده است. نتايج حاصل از مطالعات ميداني كه داده هايي كيفي است، طي فرايندي به داده هاي كمي تبديل شده و با دو هدف مورد تحليل آماري قرار گرفته اند: تعيين معيارها و زير معيارهاي نهايي با استفاده از روش تحليل كلاستر و تعيين سهم هر يك از معيارهاي نهايي در تامين مطلوبيت كلي بنا از نظر كاركرد براي استفاده كننده با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره، سپس سهم معيارهاي مرتبط با حفظ محيط زيست در تامين مطلوبيت از نظر كاركرد براي استفاده كنندگان در مقايسه با ديگر معيارها مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان دهنده عدم اولويت معيارهاي مرتبط با حفظ محيط زيست در مقايسه با ديگر معيارها و به خصوص معيارهاي كاربردي است. اين تحقيق در ادامه به تفسير و بحث در خصوص علل اين عدم اولويت پرداخته است.