مقاله آسيب شناسي پژوهش در دافوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه 79 تا 98 منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي پژوهش در دافوس
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش Research
مقاله رويكرد پژوهش محوري Research-Oriented approach
مقاله دانشكده فرماندهي و ستاد (دافوس) Faculty of Staff and Command
مقاله دانشگاه علوم انتظامي I.R.I Police University

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين صارمي نوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش محوري از رويكردهاي جديد دانشگاه هاي پيشرفته جهان است كه يادگيري را معطوف به حافظه پروري، دانايي محوري و ارتقاي قدرت درك و بينش خلاق كرده است. دانشكده فرماندهي ستاد دانشگاه علوم انتظامي به عنوان يكي از مراكز عمده تحصيلات تكميلي ناجا با توجه به اين راهبرد بايد آموزش هاي خود را معطوف به رويكرد پژوهش محوري كند. اما وضعيت فعلي پژوهش در اين دانشكده نشان از فاصله با انتظارات متناسب با رويكرد پژوهش محوري دارد كه به عنوان يك مساله نيازمند تحقيق علمي است. لذا اين تحقيق به دنبال شناسايي و تعيين اولويت موانع و تنگناهاي گرايش به پژوهش است. سوال اساسي تحقيق اين است كه مهم ترين موانع گرايش به پژوهش در دافوس چيست؟ روش تحقيق توصيفي پيمايشي است و اطلاعات توسط پرسشنامه در قالب طيف ليكرت از جامعه آماري دانشجويان و فارغ التحصيلان دافوس گردآوري شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد عوامل «ساختاري (سازماني)، آموزشي، ابزار و امكانات، فرهنگي و دانشجويي» با ضعف گرايش دانشجويان به فعاليت هاي پژوهشي رابطه معناداري داشته، همچنين در اولويت بندي عوامل با استفاده از آزمون رتبه اي فريدمن «عوامل ابزاري» به عنوان مهم ترين مانع در اين فرآيند موثر بوده است.