سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی وفاپور – عضو هیات علمی: دانشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه، اندیشه، ایران

چکیده:
عدم توفیق طرحهای معماری مساجد که طی بازه زمانی بین سالهای 1385 تا 1392 به شورای معماری مساجد( 1) شهرتهران( 2) ارایه گردیده بود نگارنده را بر آن داشت که از مسیر انجام طرحی پزوهشی( 3) به ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر پروژههای احداث مساجد بپردازد. در طی مسیر تحقیقات، عوامل متعددی مورد شناسایی و مداقه قرار گرفت. بر اساس یافتههای آن پژوهش که مقاله حاضر برآمده از نتایج آن است نقش مشارکت مردم که در اینجا شامل وقفکنندگان زمین مسجد، بانیان، متولیان و هیاتامنای مساجد هستند به عنوان یکی از عوامل مهم و کلیدی شناسایی و مورد سنجش قرارگرفت. این نوشتار از دیدگاه آسیبشناسانه و فارغ از آثار مطلوب مترتب بر مشارکتهای مردمی در طرحهای شهری و بناهای عمومی، به بررسی آفات متوجه نقش و تاثیر این مشارکتها در طرح و احداث مساجد پرداخته است.این مقاله از دو بخش تشکیل شده؛ در بخش اول و پس از بیان مختصری از نتایج طرح پژوهشی مذکور و پیشینه تحقیق، ناثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بانیان برسه رکن اساسی طرحها شامل: مکانیابی، برنامهریزی و فرآیند طراحی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. و در بخش دوم و پایانی به ارایه راهکارهایی جهت رفع و یا کاستن از آسیبهای متوجه نقش بانیان مساجد پرداخته شدهاست