سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد جمالی تازه کند – دانشجو دکترا، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
حامد زمانی منش – کارشناس ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به جایگاه تربیت شهروندی در کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری کلیه کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بود و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوایی آنتروپی شانون استفاده شد و واحد تحلیل در قالب متن، تصویر، پرسش و فعالیت بود. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که جایگاه تربیت شهروندی در کتاب های درسی علوم اجتماعی در حد پایینی است و مؤلفه های تربیت شهروندی به صورت نامتوازن مورد توجه قرار گرفته است در نتیجه باید در خصوص جایگاه تربیت شهروندی به بازنگری در محتوای کتاب های درسی پرداخت.